Sản phẩm khác
Thanh đỡ vật liệu phủ / BOAT
Dùng để đỡ vật liệu phủ trong máy hút chân không
Etanol / 99,5%
Acetonitrile /
Thuộc tính
Bề ngoài Colorless liquid
Khối lượng riêng 0.786 g/cm3
Điểm nóng chảy −46 đến −44 °C; 227 đến 229 K; −51 đến −47 °F
Điểm sôi 81,3 đến 82,1 °C; 354,4 đến 355,2 K; 178,2 đến 179,7 °F[Chuyển đổi: Số không hợp lệ]
Độ hòa tan trong nước Miscible
log P −0.334
Áp suất hơi 9.71 kPa (at 20.0 °C)
kH 530 μmol/(Pa·kg)
Độ axit (pKa) 25
Độ bazơ (pKb) −11
LambdaMax 195 nm
Absorbance ≤0.10
MagSus −28.0×10−6 cm3/mol
Chiết suất (nD) 1.344

(+84) 904 401 682